Chung tay cải cách hành chính - Bộ Khoa học và Công nghệ

Giới thiệu

Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ : 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84.8) 3827 0483
Fax : (84.8) 3829 4453
Thư điện tử : sromost@most.gov.vn
Website : http://sromost.gov.vn

 

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Cục Công tác phía Nam (được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Cơ quan đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh) là đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý về Khoa học và Công nghệ; theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; bảo đảm các điều kiện cần thiết để phục vụ các hoạt động của Bộ tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Thông tin chi tiết:
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Công tác phía Nam

2. Lãnh đạo đơn vị:

Cục trưởng: Ông Phạm Xuân Đà
Điện thoại: (84.8)  3822 4525
Thư điện tử: pxda@most.gov.vn 

 

 

 

Trợ lý Bộ trưởng: Ông Phạm Ngọc Minh
Điện thoại: (84.8) 3829 9739 
Thư điện tử: pnminh@most.gov.vn

 

 

 

 

Phó Cục trưởng: Ông Vương Đức Tuấn
Điện thoại: (84.8) 3822 6324
Thư điện tử: vdtuan@most.gov.vn

 

 

 

Phó Cục trưởng: Ông Lê Minh Khánh 
Điện thoại: (84.8) 3829 9623
Thư điện tử: lmkhanh@most.gov.vn

 

 

 

 

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website