Chung tay cải cách hành chính - Bộ Khoa học và Công nghệ

Chức năng, nhiệm vụ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số: 874/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động
của Cục Công tác phía Nam

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


          Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
           Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Công tác phía Nam.
          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2013 và thay thế Quyết định số 459/QĐ-BKHCN ngày 01/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.
          Điều 3. Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
     - Như Điều 3;
     - Lưu: VT, Vụ TCCB


 

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

NGUYỄN QUÂN

 

ĐIỀU LỆ
Tổ chức và hoạt động của Cục Công tác phía Nam
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 874/QĐ-BKHCN ngày 22/04/2013
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


Chương I
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN


          Điều 1. Vị trí, chức năng
        Cục Công tác phía Nam (được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Cơ quan đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh) là đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Cỗng nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý về khoa học và công nghệ (KH&CN); theo dõi, tổng họp tình hình hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; bảo đảm các điều kiện cần thiết để phục vụ các hoạt động của Bộ tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Cục Công tác phía Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước, ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. Cục công tác phía Nam có trụ sở chính đặt tại số 31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.


          Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
         1. Trình Bộ trưởng kế hoạch công tác 5 năm, hàng năm của Cục Công tác phía Nam và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
         2. Theo dõi, tổng họp thông tin và định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất báo cáo Bộ trưởng về tình hình hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ tại khu vực phía Nam; kịp thời giải quyết theo phân cấp hoặc trình Bộ trưởng giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ theo quy định.
         3. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tham mưu, đề xuất với Bộ trưởng các chủ trương, chỉnh sách và biện pháp để thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc phạm vi của Bộ tại khu vực phía Nam và hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện sau khi được ban hành, phê duyệt.
         4. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn của Bộ tại khu vực phía Nam; chủ trì tổ chức giao ban hàng tháng và chuân bị nội dung giao ban định kỳ 6 tháng, hàng năm của Lãnh đạo Bộ với các đơn vị của Bộ trên địa bàn.
         5. Đầu mối tổng hợp, phối hợp hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ đóng trên địa bàn để triển khai các nhiệm vụ của Bộ tại khu vực phía Nam; theo dõi, tổng hợp và báo cáo Bộ trưởng về tình hình xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn.
        6. Phối họp với các đơn vị của Bộ tham gia quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước triển khai trên địa bàn.
        7. Phối họp với các đơn vị có liên quan của Bộ, các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp trên địa bàn để phát huy nguồn lực phát triển KH&CN, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới, chuyển giao và phát triển thị trường công nghệ tại khu vực phía Nam theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.
         8. Phối họp với Thanh tra Bộ trong hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực KH&CN tại các tỉnh phía Nam.
        9. Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do các bộ, ngành, địa phương, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp tổ chức tại khu vực phía Nam khi được mời dự hoặc được sự uỷ quyền của Bộ trưởng; tổng họp, báo cáo Bộ trưởng về kết quả các cuộc họp, hội nghị, hội thảo này và thông báo với các đơn vị thuộc Bộ về những nội dung có liên quan.
        10. Làm đầu mối tiếp nhận, phối họp với các đơn vị thuộc Bộ, địa phương tổ chức đào tạo ngắn hạn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về khoa học và công nghệ tại khu vực phía Nam; tổ chức thực hiện các dịch vụ KH&CN, ứng dụng và phát triến công nghệ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
        11. Cung cấp thông tin, có ý kiến khi bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của ngành đối với tập thể và cá nhân thuộc khu vực phía Nam; thực hiện chế độ thông tin, báo cảo theo quy định và chỉ đạo của Bộ trưởng.
       12. Bảo đảm các điều kiện hậu cần phục vụ công tác của Lãnh đạo Bộ và các đoàn công tác của Bộ tại khu vực phía Nam theo quy định.
         13. Thực hiện các hoạt động họp tác quốc tế theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng.
         14. Chủ động liên kết với các tổ chức KH&CN và doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu triển khai và chuyển giao công nghệ.
        15. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của Bộ đã nghỉ hưu; thực hiện lễ tân, thăm hỏi, viếng tang lễ tại khu vực phía Nam theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng.
        16. Quản lý tổ chức, cán bộ, tài chính, tài sản và tài liệu của Cục Công tác phía Nam theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật; hỗ trợ các đơn vị của Bộ đóng trên địa bàn quản lý bất động sản đang được giao sử dụng theo quy định hiện hành.
         17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.


Chương II
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC


          Điều 3. Lãnh đạo Cục Công tác phía Nam
          Lãnh đạo Cục Công tác phía Nam gồm Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.
         Cục trưởng Cục Công tác phía Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ hoạt động của Cục công tác phía Nam.
         Các Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam giúp Cục trưởng trong điều hành công tác của Cục; được quyết định những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về những công việc được giao. Các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng.
          Trong trường họp Cục trưởng vắng mặt, một Phó Cục trưởng được uỷ quyền thay mặt Cục trưởng điều hành hoạt động của Cục.


          Điều 4. Cơ cấu tổ chức
          1. Văn phòng;
          2. Phòng Quản lý khoa học và công nghệ;
          3. Phòng Tài vụ;
          4. Phòng Hợp tác quốc tế và Thông tin khoa học và công nghệ;
          5. Trung tâm ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ.
          Cục trưởng Cục Công tác phía Nam phối họp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và bố trí cán bộ, chuyên viên làm việc tại các đơn vị trực thuộc Cục Công tác phía Nam trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và biên chế được giao.
          Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Cục Công tác phía Nam được thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của Bộ và quy định của pháp luật.


          Điều 5. Chế đô làm viêc
          1. Cục Công tác phía Nam được tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng, kết họp với bàn bạc tập thể.
          2. Cục Công tác phía Nam thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công tác với các đơn vị thuộc Bộ theo quy chế làm việc của Bộ và các quy định khác có liên quan.
         3. Cục Công tác phía Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ thống nhất các nội dung Và cơ chế phối hợp công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
         4. Cục Công tác phía Nam có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài Bộ có liên quan theo đúng quy định trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.


Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


          Điều 6. Hiêu lưc thi hành
          Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2013.
          Cục trưởng Cục Công tác phía Nam phối họp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện Điều lệ này.


          Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ
          Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này do Cục trưởng Cục Công tác phía Nam phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./.

 

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website