Lãnh đạo Cục

   

Phó Cục trưởng phụ trách: Ông Nguyễn Mạnh Cường
Điện thoại:  (+84) .028  3829 9739
Thư điện tử: nmcuong@most.gov.vn 

 

 

 

Phó Cục trưởng: Ông Vương Đức Tuấn
Điện thoại:  (+84) .028  3822 6084
Thư điện tử: vdtuan@most.gov.vn 

 

 

 

 

Phó Cục trưởng: Ông Lê Minh Khánh 
Điện thoại:  (+84) .028 3829 9623
Thư điện tử: lmkhanh@most.gov.vn

 

 

 

Thông báoThông báo - RSS