Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Bộ KH&CN đã ban hành các quyết định để tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới của Bộ

- Quyết định số 864/QĐ-BKHCN ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Tổ Thường trực xử lý thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid_19 của Bộ;
- Công văn số 906/BKHCN-VP ngày 31/3/2020 của Bộ Khoa học học và Công nghệ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid_19.

Liên kết website