135 doanh nghiệp tại Vĩnh Long áp dụng hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất

Trong 2 năm (2016- 2018), Ban điều hành dự án đã khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phổ biến lợi ích việc tham gia, thực hiện theo dự án tại 135/130 doanh nghiệp, đào tạo hướng dẫn xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng, đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý, chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật,... tại 57 doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp có nhận thức đúng về việc xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng, chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật. Đây là giải pháp giúp doanh nghiệp tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, giá thành phù hợp.

Tuy nhiên, dự án chưa đạt chỉ tiêu đề ra: chỉ 36,92% doanh nghiệp được hỗ trợ, đa số doanh nghiệp trong tỉnh là doanh nghiệp nhỏ, hoạt động quản lý tài chính còn mang nặng truyền thống gia đình nên việc hạch toán giá thành sản phẩm chưa được cụ thể, chi tiết...

Hội nghị nhằm thảo luận chia sẻ kinh nghiệm của doanh nghiệp trong việc xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng.

Dự án “Dự án năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2016- 2020” được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt tại Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 03/8/2016, là dự án thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng kinh phí được phê duyệt trên 36 tỷ đồng (trong đó: ngân sách nhà nước trên 20 tỷ và 16 tỷ còn lại là vốn đối ứng của doanh nghiệp).