Chức năng, nhiệm vụ

Cục Công tác phía Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng; thực hiện công tác hành chính, quản trị phục vụ các hoạt động của Bộ tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. 

  • Địa chỉ: 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028.38270483 - Fax: 028.38294453
  • Thư điện tử: sromost@most.gov.vn
  • Website: sromost.gov.vn

Thông tin chi tiết: 
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Công tác phía Nam