Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng:

Phó Cục trưởng: Nguyễn Mạnh Cường

Điện thoại: (+84) .028 3827 0483
Thư điện tử: sromost@most.gov.vn 

2. Phòng Quản lý Khoa học và Đổi mới sáng tạo:

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hương
Điện thoại:  (+84) .028 38 237392
Thư điện tử: nthuong@most.gov.vn

3. Phòng Hợp tác và phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ:

Phó Trưởng phòng phụ trách : Ông Trần Hải Đăng 
Điện thoại:  (+84) .028 3827 0484
Thư điện tử: thdang@most.gov.vn 

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Trưởng phòng: Ông Huỳnh Văn Tùng
Điện thoại:  (+84) .028 3822 6366
Thư điện tử: hvtung@most.gov.vn

5. Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ

Giám đốc: Ông Lưu Tiến Dũng
Điện thoại: (+84) .028 3822 6325
Thư điện tử: tiendung@most.gov.vn