Lãnh đạo Cục

Phó Cục trưởng phụ trách: Ông Nguyễn Mạnh Cường
Điện thoại:  (+84) .028  3829 9623
Thư điện tử: nmcuong@most.gov.vn