Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vấn đề sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Mục tiêu của "Đề án tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ đến năm 2030" là xây dựng ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đến các cơ quan quản lý, các ngành và toàn xã hội. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã ký ban hành Quyết định Phê duyệt đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ đến năm 2030."

Một trong những mục tiêu quan trọng của đề án là từng bước hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội.

Mục tiêu chung của "Đề án tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ đến năm 2030" (đề án) là sự cụ thể hóa mục tiêu và những quan điểm chỉ đạo của Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Trong đó, tập trung đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền về sở hữu trí tuệ nhằm khẳng định vai trò, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ.

Khuyến khích đổi mới sáng tạo, xây dựng ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đến các cơ quan quản lý các cấp, các ngành và trong toàn xã hội. Từng bước hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội, góp phần thực hiện thành công Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Mục tiêu cụ thể của đề án hướng tới việc xây dựng được kế hoạch tuyên truyền trung hạn, dài hạn nhằm lan tỏa các thông điệp, nội hàm về sở hữu trí tuệ trong các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển sở hữu trí tuệ. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng và ứng dụng các hình thức truyền thông mới, phù hợp nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức về sở hữu trí tuệ của các chủ thể để hướng đến hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, khuyến khích đổi mới sáng tạo, xây dựng ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học.

Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, các nhà khoa học với các cơ quan thông tấn, báo chí cũng như đa dạng hóa và đổi mới hoạt động truyền thông sở hữu trí tuệ.

Đề án được triển khai đồng bộ tại Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc Bộ đến năm 2030. Đối tượng hướng đến là lãnh đạo Đảng và Nhà nước, những nhà hoạch định chính sách; các bộ, ngành, địa phương; sở khoa học và công nghệ và các sở, ngành liên quan tại các địa phương; các tổ chức khoa học và công nghệ; viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân là đối tượng quyền sở hữu trí tuệ; các cơ quan báo chí, truyền thông.

Nội dung tuyên truyền bao gồm tuyên truyền về chính sách phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với sở hữu trí tuệ; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ; hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ và sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng với đó là tuyên truyền về các hoạt động hỗ trợ liên quan đến sở hữu trí tuệ, từng bước hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội; về tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống quản lý, chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số gắn với hoạt động sở hữu trí tuệ phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam và xu hướng của khu vực và quốc tế.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã đưa ra các giải pháp thực hiện đề án bao gồm nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động truyền thông khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đổi mới phương thức và tăng cường tuyên truyền sở hữu trí tuệ; hình thành và phát huy vai trò của mạng lưới cộng tác viên tuyên truyền sở hữu trí tuệ và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền sở hữu trí tuệ./.