Hệ thống liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ TP. HCM

Mạng liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức thực hiện theo Quyết định số 6770/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 do Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt. Được chính thức triển khai từ năm 2018, đề án liên kết nguồn lực thông tin KH&CN được Sở KH&CN TP.HCM thực hiện với mong muốn tạo ra cơ sở dữ liệu mở về thông tin KH&CN, nhằm phục vụ cho hoạt động tra cứu, tham khảo trong nghiên cứu, học tập.

Nguồn lực thông tin trên Hệ thống được tạo lập do sự liên kết giữa các thành viên trên tinh thần hợp tác, tự nguyện bao gồm thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, sách, giáo trình nội bộ, luận văn, luận án, tạp chí chuyên ngành KH&CN, tài liệu hội thảo,... Tính đến tháng 05/2019, đã có hơn 20 đơn vị chính thức tham gia Hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN, giúp tạo ra cơ sở dữ liệu mở phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập. 

Trên hệ thống, người tra cứu có thể tìm thấy các dữ liệu được đóng góp từ Sở KH&N TP.HCM, Trung tâm Thông tin Thống kê KH&CN và 12 tổ chức KH&CN khác gồm các trường đại học, viện nghiên cứu, thư viện. Tổng số tài liệu hiện có trên hệ thống là hơn 145.000 tài liệu, trong đó có 15.308 được chia sẻ toàn văn.

ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM cho biết: “TP.HCM là trung tâm lớn về giáo dục, KH&CN của cả nước. Các trường, viện đều có trung tâm dữ liệu của mình nhưng các trung tâm này chưa liên kết được với nhau”. Bởi vậy, đề án hướng tới việc làm sao để các thông tin được đầy đủ, phong phú và có thể chia sẻ được để tạo thuận lợi cho sinh viên, người nghiên cứu.  Hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tại địa chỉ www.stinet.gov.vn