Cục Công tác phía Nam ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành công việc

Với tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp. Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, các chỉ đạo kịp thời và quyết liệt của Bộ KH&CN trong việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Cục Công tác phía Nam đã chủ động triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và điều hành

Ngày 01/4/2020. Cục Công tác phía Nam đã tổ chức họp trực tuyến toàn thể các Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để triển khai ứng dụng CNTT trong công việc, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức.

Lãnh đạo Cục yêu cầu các đơn vị cần tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong xử lý công việc, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong công tác quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; ứng dụng chữ ký số, từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin đặc biệt là phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Bộ KH&CN, hệ thống thư điện tử, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến,... để công việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 được triển khai đúng tiến độ và bảo đảm yêu cầu công việc đạt hiệu quả cao.

Nguồn: Cục Công tác phía Nam.