Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự cấp ủy (nhiệm kỳ 2020 – 2022)

Ngày 24/4/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Chi bộ Cục Công tác phía Nam đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tham dự Hội nghị gồm có Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng cùng các đồng chí là chi ủy viên, thủ trưởng, phó thủ trưởng các đơn vị thuộc Chi bộ, Cán bộ chủ chốt thuộc Cục Công tác phía Nam và Bí thư Chi đoàn thanh niên.

Theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn 949-HD/ĐUB ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công Nghệ về việc hướng dẫn một số nội dung đại hội đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Bộ KH&CN tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy viên (bằng phiếu kín); Sau khi xác định được các đồng chí tái cử theo quy định, Chi bộ Cục Công tác phía Nam tiếp tục thực hiện nội dung thứ hai là giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy viên để có đủ tổng số nhân sự dự kiến.

Danh sách nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy sẽ được giới thiệu, trình ra Đại hội để cho ý kiến và bầu chọn./.