Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 29/12/2015, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Nguyễn Quân đã ký ban hành Quyết định số 3892/QĐ-BKHCN về việc Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Hình ảnh minh họa

Theo Quyết định 3892/QĐ-BKHCN, Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT Bộ KH&CN có Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ KH&CN; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo là Thứ trưởng phụ trách công tác ứng dụng CNTT và đơn vị chuyên trách về CNTT của Bộ KH&CN.
Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT Bộ KH&CN còn có 2 Ủy viên thường trực là Giám đốc Trung tâm Tin học, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao cùng 11 Ủy viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN: (1) Vụ Tài chính; (2) Vụ Tổ chức cán bộ; (3) Vụ Pháp chế; (4) Văn phòng Bộ; (5) Vụ Kế hoạch – Tổng hợp; (6) Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; (7) Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; (8) Cục Sở hữu trí tuệ; (9) Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia; (10) Cục Công tác phía Nam; (11) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia về công nghệ mở.

Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT Bộ KH&CN có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ KH&CN trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thúc đẩy ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ KH&CN theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ; Chỉ đạo, điều phối, đôn đốc việc thực hiện triển khai các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ KH&CN; Cho ý kiến về các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án lớn về phát triển và ứng dụng CNTT của Bộ KH&CN; Làm đầu mối liên hệ với Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT; Chỉ đạo, điều phối, đôn đốc việc thực hiện triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Thực hiện nhiệm vụ khác liên quan đến ứng dụng CNTT theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ KH&CN và cấp có thẩm quyền.
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT Bộ KH&CN sẽ do Trưởng Ban chỉ đạo ban hành.

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Bộ KH&CN tập trung vào các nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đề tài, dự án KH&CN trên mạng điện tử; Thực hiện đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp qua mạng điện tử; Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm CNTT phục vụ Chính phủ điện tử; Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc sử dụng ngân sách chi cho KH&CN cho công tác ứng dụng CNTT và các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử; Phối hợp với Bộ TT&TT, Bộ Nội Vụ và các cơ quan liên quan xây dựng và hướng dẫn thực hiện ứng dụng CNTT kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử).

Nguồn: Cục Công tác phía Nam - Bộ KH&CN