HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM NĂM 2017

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; Ngày 06/02/2018, Cục Công tác phía Nam tiến hành Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CB,CC,VC & NLĐ) năm 2017 trên tinh thần dân chủ, công khai. Sau khi nghe các báo cáo: Kết quả thực hiện nghị quyết năm 2017, báo cáo tổng hợp ý kiến của đoàn viên công đoàn và nội dung các quy chế được hội nghị thông qua; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí đánh giá trong năm qua đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

Tại Hội nghị, CB,CC,VC đã thông qua Nghị quyết nhiệm vụ thực hiện năm 2018 như sau: Phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác do Bộ Khoa học và Công nghệ giao năm 2018: Thực hiện tốt trách nhiệm đại diện của Bộ tại khu vực phía Nam; Nắm bắt thường xuyên tình hình hoạt động KH&CN tại địa bàn phía Nam, tổng hợp, báo cáo và tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Bộ những chủ trương và biện pháp quản lý, thúc đẩy hoạt động KH&CN phát triển. Kiện toàn công tác tổ chức và nhân lực theo chức năng nhiệm vụ mới và theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ phụ trách; Xây dựng đề án đào tạo, từng bước nâng cao năng lực CB,CC,VC nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đầu mối tổng hợp và tổ chức triển khai nội dung hợp tác toàn diện: giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với TP. Hồ Chí Minh.Thực hiện tốt công tác hậu cần, phục vụ đảm bảo cho các đoàn công tác của Lãnh đạo Bộ và các vụ chức năng vào công tác tại các tỉnh thành phía Nam. Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả tòa nhà Trung tâm Thông tin KH&CN khu vực phía Nam. Tăng cường thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Cục với các đơn vị trực thuộc Bộ. Xây dựng và triển khai hoạt động liên kết KH&CN vùng Đông Nam bộ. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ KH&CN theo hướng chuyên sâu hơn; hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, hướng đến cách mạng công nghệ 4.0.

Phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2017, toàn thể CB,CC,VC&NLĐ Cục Công tác phía Nam tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và các chỉ tiêu trong Nghị quyết đề ra.

Tại Hội nghị Cục trưởng Phạm Xuân Đà đã trao thưởng các danh hiệu thi đua năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018

Nguồn: Cục Công tác phía Nam.