Hoạt động KH&CN của tỉnh Đắk Nông năm giai đoạn 2016 - 2018

Đắk Nông là tỉnh có xuất phát điểm thấp với một nền kinh tế nông nghiệp chủ yếu, hoạt động kinh tế của các ngành, lĩnh vực khác còn ở dạng tiềm năng, phát triển ở mức độ nhất định. Trong những năm gần đây, Đảng, nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách trong đầu tư, phát triển nền kinh tế của địa phương, trong đó có khoa học và công nghệ. Thông qua các chỉ thị, nghị quyết nhằm định hướng chỉ đạo hoạt động khoa học và công nghệ tại địa phương, để có những bước phát triển mới, bắt kịp với xu thế của hội nhập hiện nay.

Từ năm 2016 đến nay nhiều DN mới (71% DN nông nghiệp, 48% DN công nghiệp) đầu tư công nghệ, dây chuyền thiết bị. Tuy nhiên, xuất xứ công nghệ phần lớn không phải từ những quốc gia có trình độ tiên tiến, dây chuyền thiết bị không đồng bộ. Trạm ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học tỉnh Đăk Nông đưa vào hoạt động, chủ yếu phát triển các giống nuôi cấy mô và một số loại cây trồng khác. Dây chuyền thiết bị/công nghệ được sử dụng tại các DN đa số ở trình độ bán tự động và có một số thiết bị chuyên dụng. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều các dây chuyền/thiết bị công nghệ ở trình độ thủ công (35%). Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp (trên 70%).

Sở KH&CN đã tổ chức, hướng dẫn cho các Doanh nghiệp KH&CN tiếp cận các chương trình hộ trợ của nhà nước như: Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Quyết định 592/QĐ-TTG, ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình Nông thôn miền núi; Chương trình KH&CN phụ vụ xây dựng nông thôn mới…Tuy nhiên,  các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn nhân lực và tài chính còn hạn chế, một số doanh nghiệp là chi nhánh (công ty con) của doanh nghiệp ở ngoài địa phương. Vì vậy, mặc dù nhận thức được tầm quan trọng của việc đầu tư công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng cũng chỉ đầu tư những công nghệ, dây chuyền thiết bị bán tự động, một số thiết bị chuyên dụng, không đồng bộ. Khả năng cạnh tranh của sản phẩm không cao, thị trường tiêu thụ chủ yếu ở địa phương và một số tỉnh, thành phố trong khu vực. Nguồn nhân lực trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh phần lớn do đơn vị tự đào tạo.

Hiện tại ở tỉnh Đăk Nông chưa thành lập quỹ Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ nên khó khăn trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Nguồn lực của các doanh nghiệp nói chung trong đó có doanh nghiệp Khoa học Công nghệ ở địa phương còn nhiều hạn chế nhất là nguồn lực về tài chính, nguồn nhân lực Khoa học và Công nghệ