Cục Công tác phía Nam phát động phong trào thi đua năm 2019

Ngày 20/03/2019, Cục Công tác phía Nam tiến hành Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CB,CC,VC) năm 2019 trên tinh thần dân chủ, công khai. Sau khi nghe các báo cáo: Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị  CB,CC,VC năm 2018, báo cáo công khai tài chính, báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2018, báo cáo tổng hợp ý kiến của đoàn viên công đoàn và nội dung các Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế văn thư lưu trữ được hội nghị thông qua; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí đánh giá trong năm qua đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

Tại Hội nghị, CB,CC,VC đã thông qua Nghị quyết nhiệm vụ thực hiện năm 2019 như sau: Phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác do Bộ Khoa học và Công nghệ giao năm 2019: Thực hiện tốt trách nhiệm đại diện của Bộ tại khu vực phía Nam; Nắm bắt thường xuyên tình hình hoạt động KH&CN tại địa bàn phía Nam, tổng hợp, báo cáo và tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Bộ những chủ trương và biện pháp quản lý, thúc đẩy hoạt động KH&CN phát triển. Kiện toàn công tác tổ chức và nhân lực theo chức năng nhiệm vụ mới và theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ phụ trách; Thực hiện tốt công tác hậu cần, phục vụ đảm bảo cho các đoàn công tác của Lãnh đạo Bộ và các vụ chức năng vào công tác tại các tỉnh thành phía Nam. Tăng cường thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Cục với các đơn vị trực thuộc Bộ. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ KH&CN theo hướng chuyên sâu hơn; hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ.

Phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2018, toàn thể CB,CC,VC Cục Công tác phía Nam tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và các chỉ tiêu trong Nghị quyết đề ra.

Tại Hội nghị Cục trưởng Phạm Xuân Đà đã trao thưởng các danh hiệu thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019.