Hội thảo Chương trình KH&CN Quốc gia tác động đến phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam

Cục Công tác phía Nam Bộ KH&CN  phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo khoa học “Khuyến nghị các giải pháp gắn kết chặt chẽ các Chương trình KH&CN Quốc gia tác động đến phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam”

Mục tiêu Hội thảo:

- Ghi nhận các kiến nghị từ địa phương và doanh nghiệp để tham mưu đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng các dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ thông qua các Chương trình KH&CN quốc gia sát với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Thông tin kết quả nghiên cứu các chương trình KH&CN Quốc gia triển khai tại khu vực phía Nam.  Các kết quả từ các nhiệm vụ nghiên cứu đã nâng cao năng lực KH&CN của tổ chức KH&CN, doanh nghiệp tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy các Chương trình KH&CN cấp Quốc gia phục vụ hiệu quả kinh tế - xã hội (KT – XH) hơn trong thời gian tới.

Đối tượng:

- Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

- Tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm ứng dụng và dịch vụ KH&CN, TĐC;

- Viện, trường, cơ quan giáo dục và nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo;

- Doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ;

- Các nhà nghiên cứu và cá nhân quan tâm.

Thời gian - Địa điểm:

- Ngày 15 tháng 12 năm 2023.

- Tại Nhà khách Sen Hồng, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tải thư mời và chương trình tại đây