Giới thiệu

I- Văn Phòng phía Nam - Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ : 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84.28) 3827 0483
Fax : (84.28) 3829 4453
Thư điện tử : sromost@most.gov.vn
Website : http://sromost.gov.vn

 1. Chức năng, nhiệm vụ:

Văn phòng phía Nam (được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Cục Công tác phía Nam) là tổ chức hành chính trực thuộc Văn phòng Bộ, có chức năng tham mưu tổng hợp về chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác, bảo đảm điều kiện, phương tiện làm việc phục vụ công tác của Lãnh đạo Bộ và các đoàn công tác của Bộ; triển khai thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện công tác hành chính nội bộ tại khu vực phía Nam theo phân cấp và quy định của pháp luật.

Văn phòng phía Nam có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. 

Văn phòng phía Nam có trụ sở tại số 31 Hàn Thuyên, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết:
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Văn phòng phía Nam

2. Lãnh đạo đơn vị:

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Phó Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ

Giám đốc Văn phòng phía Nam 


Điện thoại: (84.28)  3829 9739
Thư điện tử: nmcuong@most.gov.vn  

   

 

II- Trung tâm Phát triển dịch vụ và Khai thác hạ tầng Khoa học và Công nghệ - Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ :

31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1196 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.28) 38226325
Fax : (84.28) 38223803
Thư điện tử : ttdvht@most.gov.vn ; csid.most@gmail.com 
Website : www.stas.gov.vn   -  www.csid.vn 

 1. Chức năng, nhiệm vụ:

Trung tâm Phát triển dịch vụ và Khai thác hạ tầng KH&CN (được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Cục Công tác phía Nam) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Văn phòng Bộ KH&CN, giúp Chánh văn phòng Bộ triển khai các hoạt động nghiên cứu, dịch vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khai thác cơ sở hạ tầng của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Center for Services and infrastructure development of Science and Technology (viết tắt là CSID)

Trung tâm được thực hiện cơ chế tự chủ đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết Điều lệ hoạt động của Trung tâm Phát triển dịch vụ và Khai thác hạ tầng KH&CN

2. Lãnh đạo đơn vị:

 

Ông Huỳnh Văn Tùng

Giám đốc Trung tâm Phát triển dịch vụ và Khai thác hạ tầng Khoa học và Công nghệ
Điện thoại: (84.28)  38226325
Thư điện tử: hvtung@most.gov.vn