Giới thiệu

Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ : 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84.28) 3827 0483
Fax : (84.28) 3829 4453
Thư điện tử : sromost@most.gov.vn
Website : http://sromost.gov.vn

 1. Chức năng, nhiệm vụ:

Cục Công tác phía Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng; thực hiện công tác hành chính, quản trị phục vụ các hoạt động của Bộ tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Thông tin chi tiết:
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Công tác phía Nam

2. Lãnh đạo đơn vị:

   

Phó Cục trưởng phụ trách: Ông Nguyễn Mạnh Cường
Điện thoại: (84.28)  3829 9739
Thư điện tử: nmcuong@most.gov.vn