Văn bản pháp quy

Tìm kiếm: Loại văn bản:
# Số hiệu Ngày phát hành Trích yếu File đính kèm Loại văn bản
1 26/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối... Thông tư
2 25/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ  Thông tư
3 14/2015/TT-BKHCN 19/08/2015 Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN Thông tư
4 1318/QĐ-BKHCN 05/06/2015 Quyết định về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai... Quyết định
5 17/2015/TT-BKHCN 08/10/2015 Thông tư Quy định quản lý nhiệm vu khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân... Thông tư
6 37/2015/QĐ-TTg 08/09/2015 Quyết  định Quy định về điều kiện thành lập Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ... Quyết định
7 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015  Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối... Thông tư
8 941/BKHCN-VP 31/03/2015 Kế hoạch công tác năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ Thông báo
9 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV 15/10/2014 Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan... Thông tư
10 95/QĐ-BKHCN 19/01/2015 Quyết định ban hành chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của... Quyết định
11 05/VBHN-BKHCN 11/02/2015 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN ngày 11 tháng 02 năm 2015 Nghị định quy định xử phạt vi phạm... Quyết định
12 644/QĐ-BKHCN 07/04/2014 Quyết định về việc ban hành "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang... Quyết định
13 352/QĐ-BKHCN 06/03/2014 Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức... Quyết định
14 27/2013/TT-BKHCN 17/12/2013 Thông tư Quy định các điều kiện đối với cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp... Thông tư