Đăng ký tham dự Khóa đào tạo trực tuyến về Sở hữu trí tuệ

Khóa đào tạo trực tuyến DL-101VN (Tổng quan về Sở hữu trí tuệ) đợt 1 năm 2015 sẽ được tổ chức từ ngày 11/5/2015 đến ngày 26/6/2015.

Khóa đào tạo này được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về những khái niệm cơ bản liên quan đến SHTT cũng như tầm quan trọng của SHTT với danh nghĩa là một sự khuyến khích hoạt động sáng tạo của con người vì sự tiến bộ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế thông qua các điều ước quốc tế đa phương về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Hệ thống đào tạo trực tuyến sẽ mở cửa cho phép đăng ký đến hết ngày 8/5/2015 tại địa chỉ: http://e-learning.noip.gov.vn

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ