Hội thảo “Quy hoạch mạng lưới các tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Ngày 29/10/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo Khoa học “Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoc học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ - Trần Văn Tùng đã tham dự và chủ trì hội thảo. Hội thảo đã quy tụ hơn 100 đại biểu đến từ các Sở Khoa học và Công nghệ trong cả nước.

Tại hội thảo, Tổ chuyên gia đã trình bày dự thảo Báo cáo thuyết minh Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoc học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó nêu rõ quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp và căn cứ để lập quy hoạch. Theo dự thảo, mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050 tiếp tục kiện toàn, sắp xếp các tổ chức KH&CN công lập nhằm nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức theo định hướng ưu tiên phát triển KH&CN quốc gia, ngành và lĩnh vực. Đến năm 2030, giảm 20% đầu mối các tổ chức KH&CN công lập so với năm 2017. Dự thảo quy hoạch cũng đã nêu thực trạng mạng mạng lưới tổ chức KH&CN thời kỳ 2011 – 2020; dự báo xu thế và kịch bản phát triển ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trong thời kỳ quy hoạch (2021 – 2030).

Theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng, việc xây dựng quy hoạch sẽ điều chỉnh toàn bộ hệ thống tổ chức KH&CN công lập trên phạm vi cả nước trong giai đoạn mới; đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập, phù hợp với khả năng đầu tư của ngân sách nhà nước. Đồng thời, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập; thu hút đa dạng các nguồn lực đầu tư phát triển cho tổ chức KH&CN công lập.

Các lãnh đạo Sở KH&CN cũng đã góp ý cho dự thảo về: phương án phát triển mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; bố trí không gian cho mạng lưới tổ chức KH&CN công lập; phương án bố trí sử dụng đất cho mạng lưới tổ chức KH&CN công lập; giải pháp tổ chức, sắp xếp lại các tổ chức KH&CN công lập hiện có tại địa phương mình…