Đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đã và đang trở thành một xu thế chủ yếu của quan hệ quốc tế. Trong đó, đổi mới sáng tạo có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia, là trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Việc thực hiện các chiến lược đổi mới hiệu quả là do sự kết hợp một loạt các chính sách liên quan đến kỹ năng, nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, thuế, thương mại, sở hữu trí tuệ, mua sắm công, các tiêu chuẩn và quy định theo một phương thức hợp nhất được thiết kế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng đổi mới.

Nhận thức được tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế của khu vực phía Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Nai, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư” tại Tỉnh ủy Đồng Nai vào ngày 31/10/2019.

Hội thảo đã tập trung trao đổi về đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao cạnh tranh tại vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xây dựng một nền kinh tế Việt Nam sáng tạo; hoàn thiện thể chế thúc đẩy liên kết vùng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; phát triển hệ sinh khái khởi nghiệp Vùng; từ hệ thống đổi mới quốc gia đến hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp sức cho vai trò đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đổi mới để tạo ra tương lai thông minh cho những đề xuất cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số hướng tới cung cấp dịch vụ công hiệu quả cho doanh nghiệp, nhân dân vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; phân tích năng lực cạnh tranh của các tỉnh trong Vùng; so sánh hiệu quả của hoạt động đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các vùng kinh tế trọng điểm khác…

Nhiều đại biểu rất tâm huyết với chủ đề này, tuy nhiên không thể trình bày hết ở hội thảo. Chính vì vậy, dự kiến sẽ có những hội thảo chuyên đề cụ thể về đổi mới sáng tạo sẽ được tổ chức ở các tỉnh trong Vùng trong thời gian tới.