Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Ngày 26/5/2016 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 cho các đơn vị thuộc Bộ KH&CN.

Thứ trưởng Trần Việt Thanh phát biểu và chủ trì tại Hội nghị

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp Hoàng Minh Thức; Vụ trưởng Vụ Tài chính Nguyễn Ngọc Song và lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Hội nghị tập trung vào việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2017; hướng dẫn công tác đầu tư, xây dựng cơ bản,…

Báo cáo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2017, đại diện Vụ Kế hoạch - Tổng hợp đã chỉ ra hệ thống văn bản pháp quy giai đoạn 2011 – 2015 như: Luật KH&CN, các Nghị định, Thông tư; công tác xây dựng và ban hành, tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị; kết quả mục tiêu Kế hoạch 5 năm, Chiến lược phát triển KH&CN (chỉ tiêu do đơn vị theo dõi); việc thực hiện các giải pháp chủ yếu của Kế hoạch KH&CN giai đoạn 2011 – 2015 (tính đến hết năm 2016) và Chiến lược 2011 – 2020; kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp,…

Về kết quả theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, báo cáo đưa ra đánh giá hoạt động quản lý nhà nước của một số đơn vị gồm: các hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng); hoạt động về sở hữu trí tuệ (Cục Sở hữu trí tuệ); công tác đảm bảo an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Năng lượng nguyên tử, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam); công tác thông tin, thống kê KH&CN (Cục Thông tin KH&CN Quốc gia),…

Ngoài ra, báo cáo cũng đánh giá việc thực hiện cơ chế, chính sách chế độ chi tiêu bao gồm: các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; các tổ chức KH&CN công lập chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP; hai quỹ KH&CN quốc gia (Nafosted và Natif); tình hình thực hiện các Chương trình, Dự án ODA và thực hiện các khoản viện trợ; kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015, 6 tháng đầu năm 2016; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu (áp dụng đối với các đơn vị có thu phí, lệ phí, thu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ các khoản thu sự nghiệp),…

Báo cáo cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 với một số nội dung như: tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển KH&CN; triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách mới về tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN; tập trung các nguồn lực để đảm bảo triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ,…

Đối với công tác hướng dẫn công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, báo cáo của đại diện Văn phòng Bộ giới thiệu tóm tắt một số quy định như: các Văn bản Luật; Nghị quyết Quốc hội; các Luật; Nghị định, Quyết định của Chính phủ; công tác lập dự án sửa chữa chống xuống cấp (dự án Nhóm B, C); công tác lập dự án đầu tư công năm 2017,…

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu tham dự đã có dịp trao đổi, thảo luận, đánh giá việc xây dựng kế hoạch của các đơn vị, cùng nhau chia sẻ những khó khăn vướng mắc và đề ra giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Việt Thanh nhấn mạnh việc xây dựng kế hoạch của các đơn vị, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ. Đồng thời, Thứ trưởng đặc biệt lưu ý các đơn vị cần xây dựng kế hoạch thống nhất theo biểu mẫu hướng dẫn nhằm đảm bảo tiến độ theo các loại hình, chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị.