CSID mời tham gia lớp tập huấn: Thủ tục đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và sáng chế

Trung tâm Phát triển dịch vụ và Khai thác hạ tầng khoa học và công nghệ (CSID) phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ và Hội Sáng chế Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động “Tháng tư vấn sáng chế, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp vì tương lai xanh”, trong đó có tổ chức 02 lớp tập huấn về: “Thủ ...

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ MẪU HỒ SƠ ĐẤU THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Lưu ý khi sử dụng thông tư 06/2024/TT-BKHĐT Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024. Đối với các gói thầu đã phát hành trước ngày Thông tư số   06/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực, Quý đơn vị tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Thông tư số ...

Thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

Triển khai Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 (Chương trình công nghệ cao). Để Chương trình công nghệ cao được triển khai rộng rãi, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, Bộ Khoa học và Cô ...

Những quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa

Thông tư quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa gồm: quản lý nhà nước đối với hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; quy định hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu; quản lý sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã ...

Phân cấp quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ KH&CN

Ngày 29/12/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3380/QĐ-BKHCN quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Bộ. Cụ thể các nội dung phân cấp quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm: ...

Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 16/11/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước ...

Công khai ngân sách nhà nước năm 2024 của Cục Công tác phía Nam.

Thực hiện quy định về công khai ngân sách nhà nước (NSNN) quy định tại Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2017/TT-B ...

Bộ KH&CN Ban hành bốn định mức kinh tế kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ

Bốn định mức kinh tế kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; đổi mới công nghệ; chuyển giao công nghệ… Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông tư 21/2023/TT-B ...

Điều kiện tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày 12/10/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 20/2023/TT-BKHCN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.Theo đó, điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọ ...

Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Ngày 09/8/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 17/2023/TT-BKHCN hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức khoa học và công nghệ công l ...