Đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2021

Kính gửi:  Tổng cục, các Cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ                                        

Ngày 26/02/2021, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo có Công văn số 111/HVKHCN thông báo về việc đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2021.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị rà soát, đăng ký danh sách viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng năm 2021 và gửi về Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trước ngày 14/4/2021.

(Công văn của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và biểu mẫu đăng ký được đăng tải trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ, mục Thông báo)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, điện thoại (024) 38264285; Fax: (024) 38252873; Email: visti@most.gov.vn.

Tệp đính kèm:

Công văn số 79/TCCB ngày 15/3/2021

Công văn số 111/HVKHCN ngày 26/2/2021