Thay thế các biểu mẫu về hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Ngày 26/7/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 15/2023/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 32/2011/TT-BKHCN và Thông tư 03/2014/TT-BKHCN, trong đó sửa đổi các biểu mẫu về hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. 

Theo đó, thay thế một số biểu mẫu về hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHCN bằng các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 15/2023/TT-BKHCN sau đây:

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho tổ chức khoa học và công nghệ (Mẫu 1).

- Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu 2).

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ cấp cho tổ chức khoa học và công nghệ (Mẫu 3).

- Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh do Sở Khoa học và Công nghệ cấp cho văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập và có vốn nước ngoài (Mẫu 4).

- Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Mẫu 5).

- Đơn đề nghị cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài (Mẫu 6).

- Đơn đề nghị được làm việc chính thức (Mẫu 9).

- Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm (Mẫu 10).

- Lý lịch khoa học của người đứng đầu tổ chức (Mẫu 11).

- Đơn đăng ký hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ (Mẫu 14).

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu 15).

- Báo cáo tình hình hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức tổ chức khoa học và công nghệ trong nước (Mẫu 21).

- Báo cáo tình hình hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu 22).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.