Đồng Nai: Hoạt động Khoa học và Công nghệ được triển khai tương đối đồng bộ

Cùng với cả nước, 6 tháng đầu năm 2021, ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Đồng Nai cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, hoạt động KH&CN của tỉnh đã được triển khai tương đối đồng bộ và bám sát chương trình công tác của tỉnh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng làm việc với Sở KH&CN Đồng Nai.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, then chốt

Mặc dù chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, một số nội dung, nhiệm vụ phải điều chỉnh kế hoạch và thời gian thực hiện; nguồn thu từ hoạt động dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập bị giảm sút do nhu cầu của thị trường sụt giảm so với cùng kỳ năm trước…. Tuy vậy, ngành KH&CN Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đảm bảo nội dung, chất lượng.

Ngay từ đầu năm, Sở KH&CN nghệ đã lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021, trong đó đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt cần tập trung thực hiện. Sở đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ KH&CN, trong đó có một số nhiệm vụ nổi bật như: Tham mưu UBND phê duyệt danh mục 11 nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp tỉnh thực hiện năm 2021 thuộc các chương trình khoa học công nghệ; Tham mưu đề xuất 2 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi trên địa bàn tỉnh…

Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm đã tổ chức Hội đồng KH&CN tư vấn xét giao trực tiếp danh mục 03 nhiệm vụ thực hiện năm 2021 thuộc đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021-2025

Ngoài ra, hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KH&CN. Nâng mức độ giải quyết các thủ tục hành chính lên mức độ 3, 4 tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính thuận lợi trong sản xuất kinh doanh, nhất là trong thời điểm các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh.

Đặc biệt, với vai trò là thành viên của Ủy ban bầu cử tỉnh, Sở KH&CN được giao nhiệm vụ thực hiện xây dựng phần mềm quản lý, báo cáo tiến độ và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phần mềm đã giúp Ủy ban bầu cử các cấp theo dõi, cập nhật tiến độ và kết quả cuộc bầu cử một cách kịp thời, nhanh chóng, chính xác và bảo mật an toàn thông tin, qua đó góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Các hoạt động về KH&CN tiếp tục được đổi mới

Hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN tiếp tục được đổi mới. Sở tiếp tục tổ chức quản lý, triển khai 59 đề tài, dự án cấp tỉnh và cấp cơ sở, trong đó 37 đề tài đang triển khai thực hiện, 22 đề tài đã được UBND quyết định công nhận nghiệm thu; Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt công nhận nghiệm thu kết quả 01 nhiệm vụ KH&CN được triển khai thực hiện năm 2018 và đồng thời bàn giao toàn bộ kết quả nghiên cứu của đề tài cho đơn vị chủ trì để tiếp tục nghiên cứu phát triển và tổ chức triển khai ứng dụng trong thời gian tới.

Thông báo nộp hồ sơ xét giao trực tiếp /tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì 14 nhiệm vụ KH&CN; Tổ chức mở hồ sơ 13 nhiệm vụ KH&CN; Tổ chức Hội đồng KH&CN tư vấn giao trực tiếp 08 nhiệm vụ; Tổ chức hội đồng KH&CN tư vấn danh mục Nông nghiệp 34 đề xuất…

Ngoài ra, Tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 13 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Trung tâm KH&CN. Rà soát và tổ chức Hội đồng tư vấn thẩm định thuyết minh và dự toán kinh phí 08 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021.

Hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định và chuyển giao công nghệ tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. 6 tháng đầu năm đã thực hiện thẩm định cấp 05 giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ; Nghiên cứu góp ý kiến đối với 04 hồ sơ về công nghệ; tiến hành thành lập Hội đồng thẩm định công nghệ 01 dự án;

Hoạt động Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng được chú trọng phát triển. Đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 35 hồ sơ công bố hợp chuẩn; 26 hồ sơ công bố hợp quy; Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên 1,2 ngàn hồ sơ các loại. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức kiểm định trên 11,4 ngàn phương tiện đo các loại; thử nghiệm hơn 3,4 ngàn mẫu thử; thử nghiệm trên 4 ngàn phương tiện đo; cung cấp 467 liều kế cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; thực hiện tư vấn, đào tạo ISO 9001:2015 cho các 06 xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và 02 công ty (tại Đồng Nai và TP. HCM); Triển khai tư vấn tiết kiệm năng lượng cho 04 công ty trên địa bàn tỉnh Đồng Nai…

Hoạt động sở hữu trí tuệ và phát triển thị trường KH&CN tiếp tục được quan tâm. Sở tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu chứng nhận tập thể cho các sản phẩm đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó đang tiến hành hỗ trợ nhãn hiệu 03 sản phẩm gồm: “Tôm càng xanh, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú“; “Bánh sữa Long Thành”; “Bưởi da xanh Vĩnh Cửu”; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 2020-2025)...  

Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: đã tổ chức tổng kết Hội thi khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đồng Nai 2020, đồng thời triển khai kế hoạch hoạt động hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021; tiến hành khảo sát nhu cầu thực hiện các chương trình hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp của 7 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng như tiến hành khảo sát tại các Trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thống kê và xây dựng cơ sở dữ liệu hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai.

Hoạt động thanh tra KH&CN có nhiều đổi mới nhằm phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh. Đã tổ chức 01 cuộc thanh tra về hành chính, 01 cuộc thanh tra về chuyên ngành; đồng thời điều chỉnh giảm 176 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2021 nhằm hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thật sự cần thiết liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Công tác thông tin và thống kê KH&CN tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin về khoa học công nghệ trong quản lý điều hành và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Không chỉ chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực quản lý và phát huy tiềm lực khoa học công nghệ, các hoạt động thi đua cũng Đảng ủy, Ban giám đốc, Ban chấp hành công đoàn được quan tâm đặc biệt. Hàng tháng đều thực hiện việc bình xét, khen thưởng các điển hình trong tháng đạt kết quả cao trong công việc, chấp hành kỷ cương, kỷ luật và hành chính công vụ; thực hiện ký kết và phát động Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”...

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch năm 2021

Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong những tháng đầu năm, tuy nhiên xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn tương đối phức tạp, khó lường. Vì vậy, ngành KH&CN Đồng Nai tiếp tục bám sát tình hình để đề xuất kịp thời những giải pháp tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Trong đó, tập trung tham mưu UBND xây dựng Chiến lược phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 – 2030; Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý các đề tài, dự án; Xây dựng Quy trình quản lý nhiệm vụ KH&CN từ khi đề xuất danh mục đến khi nghiệm thu thanh lý hợp đồng để tham mưu xây dựng chương trình phần mềm quản lý khoa học; Tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu chứng nhận tập thể cho các sản phẩm đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Xây dựng chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ, ứng dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, cơ giới hóa trong nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; Triển khai hoạt động áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025; Đăng ký mở rộng các phép kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường trong các lĩnh vực khác nhau; Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức các phong trào, Hội thi KH&CN năm 2021…