Những nhiệm vụ trọng tâm của ngành khoa học và công nghệ Đồng Nai năm 2022

Trong năm 2022, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Tỉnh uỷ, Nghị quyết HĐND tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai; căn cứ định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đề ra những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành các mục tiêu quan trọng.
 

 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lại Thế Thông triển khai nhiệm vụ năm 2022

* Thúc đẩy phát triển hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện trong năm 2022 là rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về đầu tư, tài chính, khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng khoa học, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo bảo đảm đồng bộ với các quy định pháp luật của Luật  khoa học và công nghệ.
Đồng thời cơ cấu lại các nhiệm vụ KH&CN theo hướng phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Trong đó, triển khai đề xuất đặt hàng cụ thể từng lĩnh vực tập trung xác định các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi của tỉnh như lĩnh vực khoa học nông nghiệp, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học xã hội - nhân văn, y tế - giáo dục, môi trường, công nghệ thông tin và truyền thông…
Tập trung hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, đặc biệt là các nhiệm vụ KH&CN phục vụ các sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị có tiềm năng xuất khẩu. Nhân rộng các mô hình ứng dụng KH&CN tiên tiến vào sản xuất; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, doanh nghiệp. Ưu tiên hỗ trợ các dự án sản xuất là kết quả nghiên cứu ứng dụng, các nhiệm vụ có sự tham gia của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hội nhập quốc tế. Theo đó, sẽ đẩy mạnh đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đẩy mạnh đầu tư cho khoa học và công nghệ, khuyến khích nguồn đầu tư của xã hội cho khoa học và công nghệ, hướng dẫn khuyến khích doanh nghiệp thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ để tăng cường năng lực nghiên cứu, ứng dụng đổi mới công nghệ của doanh nghiệp góp phần tăng năng suất, chất lượng.
Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN (đặt biệt là nguồn nhân lực trẻ). Khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, cá nhân nhất là đội ngũ CBCC trẻ tham gia nghiên cứu khoa học thu hút để phát triển nguồn nhân lực về khoa học công nghệ của tỉnh.
 
* Phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
Năm 2022, Sở KH&CN sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển mạnh thị trường KH&CN và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo lấy doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, các sản phẩm sáng tạo phục vụ trực tiếp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, năng suất, chất lượng theo chuỗi giá trị bằng những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như:
Tiếp tục triển khai, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình “ Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025. Đẩy mạnh phát triển thị trường khoa học công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp; triển khai thực hiện các giải pháp để tiếp tục cải thiện chỉ số ĐMST quốc gia (GII).
Tiếp tục phát triển thị trường KH&CN, hỗ trợ thương mại hoá các sản phẩm sáng tạo, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Kết nối sàn giao dịch công nghệ của tỉnh liên thông với hệ thống các trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ của các tỉnh, thành phố; kết nối với các sàn giao dịch công nghệ khu vực, quốc gia.
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; xây dựng quy định về đánh giá, định giá tài sản trí tuệ, chuyển nhượng, góp vốn vào doanh nghiệp bằng tài sản trí tuệ; truy xuất nguồn gốc sản phẩm; đo lường chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch...
Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh kinh tế hội nhập quốc tế tầm nhìn đến 2030; Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” giai đoạn 2021– 2025.
Cùng với đó là thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về sở hữu trí tuệ, năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân, công nghệ và thị trường công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, … nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Thực hiện hiệu quả công tác thanh tra KH&CN. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN…
 

Những mục tiêu phát triển KH&CN năm 2022

- Số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ trung bình 15%/năm.

- Tối thiểu 20% sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, áp dụng các giải pháp truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn sau khi được bảo hộ.

- Hỗ trợ ít nhất 10 doanh nghiệp tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Hình thành và đưa vào vận hành từ 1 - 2 khu dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ hình thành ít nhất 03 câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo trong trường đại học, cao đẳng và ít nhất 02 câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo ở cấp huyện và hỗ trợ ít nhất 02 ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận/nhãn hiệu tập thể cho 2 - 3 sản phẩm nông nghiệp; Số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích: 15/năm;

- 19 nhiệm vụ khoa học và công nghệ tổng kết nghiệm thu kết quả trong năm được ứng dụng vào thực tiễn.