Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Ngày 31/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Thông tư này hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Thông tư có nội dung chi cho các hoạt động hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (theo Điều 4) bao gồm:
- Trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

- Mua quyền sử dụng, quyền sở hữu về bí quyết công nghệ; kiến thức kỹ thuật về công nghệ được chuyển giao; giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ; bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; giống cây trồng; kiểu dáng công nghiệp...
- Mua máy móc, thiết bị cho đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.

- Trả lương, chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
- Chi đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
- Chi cho các hoạt động sáng kiến của doanh nghiệp.
- Chi cho hoạt động hợp tác về khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.
- Chi cho đánh giá, thử nghiệm, giám định,  kiểm định, quảng bá, thương mại hóa sản phẩm, công nghệ mới; đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.
- Chi tài trợ, hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được sử dụng nguồn vốn của Quỹ để chi cho các hoạt động quản lý Quỹ (theo Điều 6) như: Chi lương và các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho cán bộ phục vụ trực tiếp hoạt động quản lý Quỹ; chi phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm, chi thuê trụ sở làm việc; chi mua sắm, sữa chữa vật tư văn phòng….
Thông tư 05/2022/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022 và áp dụng cho việc sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022./.