TPM: nhân viên làm tăng giá trị kinh doanh cho doanh nghiệp.

Việc thực hiện TPM nhằm tối đa hóa hiệu suất thiết bị, nâng cao năng suất với hệ thống bảo trì được thực hiện trong suốt vòng đời của thiết bị, đồng thời nâng cao ý thức, sự hài lòng với công việc của người lao động. Với TPM, mọi người cùng hợp lực và tương tác để nâng cao hiệu suất hoạt động của thiết bị một cách hiệu quả nhất.