Định mức kinh tế - kỹ thuật thẩm định cấp GCN hoạt động công nghệ cao.

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/2023/TT-BKHCN về Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thẩm định cấp GCN hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao… Định mức kinh tế - kỹ thuật thẩm định cấp GCN hoạt động công nghệ cao Theo đó, nội dung định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thẩm định cấp GCN hoạt động công nghệ cao thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư 21/2019/TT-BKHCN , bao gồm các định mức thành phần như sau: - Định mức lao động bao gồm thời gian lao động trực tiếp (thực hiện) và gián tiếp (quản lý, phục vụ), trong đó: Định mức lao động = Định mức lao động trực tiếp (thực hiện) + Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) + Định mức lao động trực tiếp là thời gian thực hiện xong một dịch vụ sự nghiệp công về thẩm định cấp GCN hoạt động công nghệ cao đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. + Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công về thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động công nghệ cao được tính bằng 15% của định mức lao động trực tiếp. Mức hao phí thời gian lao động trong định mức được tính bằng công (01 (một) công quy đổi bằng 08 (tám) giờ). - Định mức máy móc, thiết bị là thời gian sử dụng cần thiết đối với từng loại máy móc, thiết bị để hoàn thành một dịch vụ sự nghiệp công về thẩm định cấp GCN hoạt động công nghệ cao đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. Mức hao phí máy móc, thiết bị trong định mức được tính bàng ca (01 (một) ca quy đổi bằng 08 (tám) giờ). - Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, nhiên liệu, số lượng vật tư cần thiết được sử dụng để hoàn thành một dịch vụ sự nghiệp công về thẩm định cấp GCN hoạt động công nghệ cao đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. Xem chi tiết nội dung tại Thông tư 01/2023/TT-BKHCN có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2023.