THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ MẪU HỒ SƠ ĐẤU THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Lưu ý khi sử dụng thông tư 06/2024/TT-BKHĐT

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

  • Đối với các gói thầu đã phát hành trước ngày Thông tư số   06/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực, Quý đơn vị tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT.

  • Trường hợp Chủ đầu tư đã phê duyệt e-HSMT/e-HSMST/e-HSMQT nhưng chưa phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì Bên mời thầu phải lập, sửa đổi trình Chủ đầu tư phê duyệt lại E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT theo quy định của Thông tư số  06/2024/TT-BKHĐT. 

  • Trường hợp gói thầu đặc thù mà nếu áp dụng các quy định của Mẫu E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT ban hành kèm theo Thông tư này sẽ có ít hơn 03 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về doanh thu bình quân hằng năm, hợp đồng tương tự thì chủ đầu tư, bên mời thầu được chỉnh sửa các yêu cầu này theo nguyên tắc sau:

a) Việc chỉnh sửa yêu cầu về doanh thu bình quân hằng năm, hợp đồng tương tự khác với quy định của các Mẫu E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT  phải bảo đảm việc phân chia gói thầu là hợp lý, quy mô gói thầu không quá lớn để hạn chế cạnh tranh;
b) Khi trình phê duyệt E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT, bên mời thầu phải nêu rõ việc chỉnh sửa E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT trong tờ trình để chủ đầu tư xem xét; 
c) Trong mọi trường hợp, chủ đầu tư phải bảo đảm không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu; nhà thầu được lựa chọn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.

  • Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, khi lập hồ sơ mời thầu đối với lựa chọn nhà thầu không qua mạng, chủ đầu tư, bên mời thầu vận dụng các Mẫu E-HSMT ban hành kèm theo Thông tư này trên cơ sở bảo đảm không trái với quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

    Toàn văn Thông tư tải tại đây