Thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

Triển khai Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 (Chương trình công nghệ cao). Để Chương trình công nghệ cao được triển khai rộng rãi, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (nhiệm vụ KH&CN) để xem xét đưa vào thực hiện trong Chương trình công nghệ cao.

- Thời gian nhận đề xuất: đợt 1 đến ngày 15/04/2024, đợt 2 đến ngày 30/6/2024.

- Nơi nhận hồ sơ đề xuất: Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thông tin chi tiết liên hệ: Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 0243.5560648, Email: nqdat@most.gov.vn

Toàn văn thông báo xem tại đây

Danh mục Công nghệ cao được ưu tiên phát triển