Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 16/11/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Căn cứ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 16/11/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 189/NQ-CP).

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 189/NQ-CP của Chính phủ với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa các nhiệm vụ của Bộ KH&CN được phân công tại Nghị quyết số 189/NQ-CP thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, dự kiến kết quả và tiến độ thực hiện phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ KH&CN.

2. Yêu cầu

Thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt trong toàn ngành về nhận thức, hành động và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 189/NQ-CP của Chính phủ trong toàn ngành; Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng, ban hành, trình ban hành những cơ chế, chính sách vượt trội, phù hợp để phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong các lĩnh vực sản xuất và đời sống.

Phân công các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 189/NQ-CP.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 189/NQ-CP, Bộ trưởng Bộ KH&CN yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp được phân công tại phụ lục kèm theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong Nghị quyết số 189/NQ-CP và phụ lục kèm theo Kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hằng năm của đơn vị; chỉ đạo tổ chức, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ (thông qua Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật) những vướng mắc và kiến nghị biện pháp xử lý nhằm bảo đảm triển khai, thực hiện Kế hoạch hành động thắng lợi và hiệu quả.

2. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, các đơn vị tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động này, gửi Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật (Vụ CNN) tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3. Vụ CNN chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc triển khai Kế hoạch hành động. Vụ CNN đầu mối giúp Bộ KH&CN trong công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương tham mưu giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ; theo dõi, tổng hợp và báo cáo Chính phủ việc thực hiện Nghị quyết 189/NQ-CP. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết; kịp thời báo cáo Chính phủ những vấn đề mới nảy sinh và đề xuất các giải pháp xử lý.

Link Quyết định 3268/QĐ-BKHCN