Phân cấp quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ KH&CN

Ngày 29/12/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3380/QĐ-BKHCN quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Bộ.

Cụ thể các nội dung phân cấp quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm:

(1) Xây dựng kế hoạch, quy hoạch công chức, viên chức.

(2) Quản lý vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

(3) Quản lý biên chế công chức được giao; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp.

(4) Tuyển dụng, thuyên chuyển, tiếp nhận, luân chuyển, điều động, biệt phái công chức, viên chức.

(5) Quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, thôi giữ chức vụ lãnh đạo đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

(6) Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

(7) Cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài (bao gồm đi nhiệm kỳ theo chế độ phu nhân/phu quân ngoại giao), đi nước ngoài về việc riêng và quản lý hộ chiếu.

(8) Nâng ngạch, chuyển ngạch công chức; thăng hạng, thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức.

(9) Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với công chức, viên chức.

(10) Đánh giá, xếp loại chất lượng, thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức, viên chức.

(11) Thực hiện chế độ thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức.

(12) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ công chức, viên chức.

(13) Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định của pháp luật về công chức, viên chức.

(14) Những nội dung khác về quản lý công chức, viên chức không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này được thực hiện theo quy định có liên quan của Đảng, Nhà nước và của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Toàn văn Quyết định 3380/QĐ-BKHCN tại đây.