Hội nghị giới thiệu Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT/BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 và Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 21/8/2015, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị giới thiệu Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT/BTC-BKHCN (Thông tư số 55) và Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 5/6/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN (Quyết định số 1318). Tham dự Hội nghị có 320 đại biểu đến từ Sở KH&CN, Sở Tài chính, Viện, trường đại học, doanh nghiệp KH&CN thuộc các tỉnh khu vực phía Nam (từ thành phố Đà Nẵng trở vào).

 

Tại Hội nghị, Bộ KH&CN đã giới thiệu những nội dung chính của Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016 – 2020, gồm 5 phương hướng, 15 mục tiêu và 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu của hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-2020. Bộ KH&CN đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng có liên quan căn cứ vào nội dung của Quyết định số 1318 để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-2020. Để đạt được các mục tiêu của Chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2020, nhiệm vụ chủ yếu của KH&CN cần đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động KH&CN; tập trung các nguồn lực để triển khai các định hướng phát triển KH&CN chủ yếu; tiếp tục nâng cao tiềm lực KH&CN quốc gia; phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN và các hoạt động dịch vụ KH&CN; hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN. 

Bộ KH&CN, Bộ Tài chính phối hợp giới thiệu về Thông tư liên tịch số 55 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước, có hiệu lực từ ngày 08/6/2015 và thay thế Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7/5/2007. Thông tư số 55 bao gồm 3 chương và 16 điều, nội dung chính là hướng dẫn định mức xây dựng dự toán chi nhiệm vụ KH&CN (Điều 25, 26, 27 và 28 của Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014) và định mức chi quản lý nhiệm vụ KH&CN. Nội dung chính của Thông tư số 55 thay thế cách tính tiền công lao động theo các chuyên đề nghiên cứu bằng cách tính tiền công lao động theo ngày công thực tế của người tham gia nghiên cứu và mức lương cơ bản để phù hợp hơn với tình hình thực tế; bổ sung một số nội dung chi, định mức chi trong khi triển khai nhiệm vụ KH&CN mà Thông tư liên tịch số 44/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 chưa quy định, cụ thể như bổ sung nội dung chi: thuê chuyên gia trong và ngoài nước, mua bí quyết công nghệ, sáng chế, thiết kế phần mềm, tuyên truyền phổ biến kết quả nghiên cứu,… tăng định mức chi họp hội đồng, hội thảo. Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm xây dựng thuyết minh dự toán tiền công theo cấu trúc chung của nhiệm vụ KH&CN, chi tiết theo từng chức danh tham gia thực hiện nội dung công việc, số ngày công tham gia của từng chức danh nghiên cứu.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu đầy đủ các nội dung của Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN. Các đại biểu đánh giá cao việc Bộ KH&CN và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 55/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 thay thế Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7/5/2007, đồng thời, Đại diện của Bộ KH&CN, Bộ Tài chính đã giải thích, hướng dẫn cụ thể làm rõ nhiều vấn đề mà các đại biểu quan tâm./.

Nguồn:  Nguyễn Tiến Cường, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp

Trình bày hướng dẫn thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN tải tại đây