Liên thông thông tin đầu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN

Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BKHCN quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về khoa học và công nghệ (KHCN).
Hình ảnh minh họa
 
Thông tư nêu rõ, đối tượng áp dụng gồm các cơ quan quản lý CSDLQG về KHCN thuộc Bộ KH&CN; các cơ quan, đơn vị chuyên môn về KHCN tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KHCN thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố; tổ chức KHCN và tổ chức khác có hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tổ chức cá nhân khác có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, cập nhật và phát triển CSDLQG về KHCN.  

Thông tư quy định 4 nguyên tắc thiết kế cấu trúc dữ liệu thông tin đầu vào gồm: Bảo đảm thống nhất về cấu trúc của dữ liệu thông tin đầu vào giữa các dữ liệu thành phần của CSDLQG về KHCN; phù hợp với các mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành, địa phương quy định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước;

Bảo đảm kết nối, chia sẻ, trao đổi dữ liệu thông suốt giữa CSDLQG về KHCN và các CSDL về KHCN của bộ, ngành, địa phương; bảo đảm kết nối liên thông, chia sẻ thông tin với hệ thống thông tin điện tử một cửa, cổng dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương, Cổng Dịch vụ công quốc gia và các CSDL khác phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ nguyên tắc kết nối phải tuân thủ các quy định của pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; bảo đảm quyền khai thác dữ liệu hợp pháp theo quy định của pháp luật; không làm hạn chế quyền khai thác, sử dụng CSDLQG về KHCN của cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân do yếu tố kỹ thuật.

Đồng thời, phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với CSDLQG về KHCN và các hệ thống thông tin kết nối với CSDLQG về KHCN. Phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2021.