Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sáng 30/6/2021, tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Đảng ủy Khối chủ trì được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 252 điểm cầu và với sự tham dự của gần 6.000 đảng viên.

Tham dự tại điểm cầu trực tuyến Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) được kết nối với điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương gồm các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ; bí thư, phó bí thư cấp ủy của 47 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ; Ủy viên các ban tham mưu Đảng ủy Bộ; Đại diện lãnh đạo các tổ chức Công đoàn Bộ, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN. Đồng chí Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Bộ chủ trì điểm cầu tại Bộ KH&CN.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nêu rõ hội nghị này cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 06/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

“Sau mỗi kỳ Đại hội của Đảng, việc tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội; xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội là yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Việc tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng phải đảm bảo nghiêm túc, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu sâu, thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, giúp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối," đồng chí Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh.

Đồng thời, Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối bày tỏ tin tưởng với quyết tâm của toàn Đảng bộ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế; các chỉ tiêu, nhiệm vụ sẽ được hoàn thành vượt mức, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt cũng chia sẻ trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng bộ Khối với đặc thù là Đảng bộ có số lượng đảng viên lớn, phân bố rộng khắp ở cả trong nước và nước ngoài, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối bằng hình thức trực tuyến được triển khai đến tận cơ sở một cách trực tiếp, hiệu quả, tiết kiệm… Đây là tiền đề quan trọng để Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy một cách có hiệu quả hình thức học tập, hội họp trực tuyến.

Báo cáo tại Hội nghị, Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã trình bày, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung triển khai học tập, quán triệt sâu sắc và phát động phong trào thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, coi trọng việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; tiếp tục đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy một cách thực chất...

Về Chương trình hành động, toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển" với chủ đề "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Cũng tại Hội nghị, PGS.TS Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam."

Quán triệt tại điểm cầu trực tuyến Bộ KH&CN, Đồng chí Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Bộ nhấn mạnh: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là sự kiện quan trọng để các cấp ủy, đảng viên của Đảng bộ Bộ KH&CN nắm vững hơn nữa những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XIII của Đảng bộ Khối. Đồng thời Thứ trưởng Lê Xuân Định cũng đề nghị cấp ủy đảng các đơn vị tham mưu của Bộ xây dựng chương trình hành động của Bộ KH&CN để thực hiện đồng thời Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ khối cơ quan Trung ương.

Thời gian qua, Bộ KH&CN đã tổ chức nhiều hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ chủ chốt, các đồng chí cấp ủy các cấp, các đảng viên sinh hoạt tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 là những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí, hành động và sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Bộ KH&CN xác định việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với Nghị quyết Đại hội XXIII của Đảng bộ Bộ và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả.

Truyenthongkhoahoc.vn