Xây dựng nền giáo dục vững mạnh với tiêu chuẩn ISO 21001

Hỗ trợ các nhà giáo dục cung cấp dịch vụ tốt hơn chính là mục tiêu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý dành cho ngành giáo dục.
 

Từ cấp mầm non đến đại học, đào tạo nghề và huấn luyện, thế giới học tập đang liên tục thay đổi và phát triển. Khi xu hướng dịch chuyển từ mối quan hệ giữa nhà cung cấp và khách hàng truyền thống sang quan hệ đối tác hợp tác phát triển, kỳ vọng của người học cũng như vậy. Các nhà cung cấp dịch vụ học tập ngày nay cần thích ứng với cách làm việc mới, trong khi vẫn phải duy trì cung cấp dịch vụ chất lượng cao.

ISO 21001, Tổ chức giáo dục - Hệ thống quản lý dành cho tổ chức giáo dục - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng, nhằm đáp ứng thách thức này bằng cách xác định yêu cầu của một hệ thống quản lý, qua đó giúp các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục đáp ứng tốt hơn nhu cầu, mong đợi của người học và những người hưởng lợi khác, đồng thời chứng minh độ tin cậy và tác động lớn hơn.
 


Tiêu chuẩn quốc tế này do Ban dự án ISO/PC 288 xây dựng, tập trung vào sự tương tác cụ thể giữa cơ sở giáo dục, người học và các khách hàng khác.

Các tổ chức giáo dục sẽ được hưởng lợi thông qua việc cung cấp kinh nghiệm học tập có hiệu quả, phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức. Học viên sẽ hưởng lợi nhiều hơn nữa bởi vì dịch vụ giáo dục mà họ nhận được có thể được cá nhân hóa và phù hợp hơn với nhu cầu của họ, cuối cùng có được những kết quả học tập tốt hơn. Bằng cách cung cấp bộ thực hành toàn diện có thể áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ học tập trên toàn ngành, ISO 21001 sẽ giúp xây dựng nền giáo dục vững mạnh hơn và mang lại phản ứng dây chuyền tích cực về kích thích đổi mới nền kinh tế.

Từ cấp mầm non đến đại học, đào tạo nghề và huấn luyện, thế giới học tập đang liên tục thay đổi và phát triển. Khi xu hướng dịch chuyển từ mối quan hệ giữa nhà cung cấp và khách hàng truyền thống sang quan hệ đối tác hợp tác phát triển, kỳ vọng của người học cũng như vậy. Các nhà cung cấp dịch vụ học tập ngày nay cần thích ứng với cách làm việc mới, trong khi vẫn phải duy trì cung cấp dịch vụ chất lượng cao.

ISO 21001, Tổ chức giáo dục - Hệ thống quản lý dành cho tổ chức giáo dục - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng, nhằm đáp ứng thách thức này bằng cách xác định yêu cầu của một hệ thống quản lý, qua đó giúp các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục đáp ứng tốt hơn nhu cầu, mong đợi của người học và những người hưởng lợi khác, đồng thời chứng minh độ tin cậy và tác động lớn hơn.

Tiêu chuẩn quốc tế này do Ban dự án ISO/PC 288 xây dựng, tập trung vào sự tương tác cụ thể giữa cơ sở giáo dục, người học và các khách hàng khác.

Các tổ chức giáo dục sẽ được hưởng lợi thông qua việc cung cấp kinh nghiệm học tập có hiệu quả, phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức. Học viên sẽ hưởng lợi nhiều hơn nữa bởi vì dịch vụ giáo dục mà họ nhận được có thể được cá nhân hóa và phù hợp hơn với nhu cầu của họ, cuối cùng có được những kết quả học tập tốt hơn. Bằng cách cung cấp bộ thực hành toàn diện có thể áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ học tập trên toàn ngành, ISO 21001 sẽ giúp xây dựng nền giáo dục vững mạnh hơn và mang lại phản ứng dây chuyền tích cực về kích thích đổi mới nền kinh tế.

Nguồn: Bộ KH&CN