Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2022

Ngày 09/12/2022, tại Ninh Bình, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ (TCCB) năm 2022. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ KH&CN nghệ Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng, cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác TCCB đến từ các đơn vị trong Bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đã nhấn mạnh tới công tác TCCB, theo đó công tác này của Bộ phải thực hiện cùng một lúc 2 nhiệm vụ: công tác TCCB của Bộ và hệ thống các tổ chức KH&CN với rất nhiều những nội dung mang tính vĩ mô, có tác động đến toàn bộ hệ thống tổ chức KH&CN, như việc quy hoạch hệ thống tổ chức KH&CN công lập, cơ chế quản lý, cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN, chính sách đối với nhân lực KH&CN... Đối với công tác TCCB của Bộ, đề nghị thủ trưởng các đơn vị phối hợp cùng Vụ TCCB rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng cơ quan, tổ chức; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, bỏ sót hoặc không rõ chức năng, nhiệm vụ; yêu cầu phân cấp, phân quyền hợp lý, rõ ràng giữa cấp trên và cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm.

Ông Trần Văn Nghĩa - Vụ trưởng Vụ TCCB đã báo cáo kết quả thực hiện công tác TCCB năm 2022, phương hướng triển khai năm 2023; báo cáo về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập và phổ biến, hướng dẫn một số văn bản liên quan đến công tác TCCB như: Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/06/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/09/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến trao đổi của các đơn vị quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp về công tác TCCB, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác TCCB tại đơn vị và những kiến nghị, đề xuất với Lãnh đạo Bộ; khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng phương án tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo tình thần của Nghị định 60/2021/NĐ-CP.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng yêu cầu Vụ TCCB cần tập trung kiện toàn công tác TCCB; tham mưu, tư vấn cho Lãnh đạo Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ và đề nghị các đơn vị phối hợp cùng với Vụ TCCB, Vụ Kế hoạch - Tài chính khẩn trương xây dựng phương án tự chủ trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt trong tháng 12/2022. Về mảng công tác hệ thống: phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức KH&CN công lập, phát triển nguồn nhân lực KH&CN, tạo ra hành lang pháp lý, cơ chế chính sách cho các tổ chức KH&CN công lập.