Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ mới được ban hành

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 51/2019/NĐ-CP).

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP được ban hành thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ và Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP.

Với 4 chương, 37 điều, Nghị định số 51/2019/NĐ-CP có một số điểm mới về mức xử phạt, hình thức xử phạt, hành vi bị xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP được ban hành nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành về KH&CN, chuyển giao công nghệ; về xử phạt vi phạm hành chính và thanh tra chuyên ngành. Đồng thời, tạo tính răn đe phù hợp, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN, CGCN. Những nội dung mới của Nghị định giúp tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của quản lý nhà nước về KH&CN, CGCN, đặc biệt là công tác quản lý về công nghệ theo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.