Sổ tay hướng dẫn chỉ số đổi mới sáng tạo (Global Innovation Index-GII)

Ngày 01/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp  chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Theo đó, Chính phủ đã đặt mục tiêu "Nâng xếp hạng Đổi mới sáng tạo - GII (của WIPO) lên 5-7 bậc, trong năm 2019 tăng từ 2-3 bậc". Một số chỉ tiêu cụ thể khác cũng đã được đặt ra như: 

- Nâng xếp hạng nhóm chỉ số Hạ tầng công nghệ thông tin lên 10 - 15 bậc; năm 2019 tăng 5 - 7 bậc (Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì).

- Nâng xếp hạng chỉ số Tuyển dụng lao động thâm dụng tri thức lên từ 15 - 20 bậc; năm 2019 tăng 5 - 7 bậc (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì).

- Nâng xếp hạng chỉ số Hợp tác nghiên cứu nhà trường - doanh nghiệp lên 10 - 15 bậc; năm 2019 tăng 3 - 5 bậc (Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì).

- Nâng xếp hạng chỉ số Công nghệ thông tin và sáng tạo trong mô hình kinh doanh lên 15 - 20 bậc; năm 2019 tăng 5 - 7 bậc (Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì).

- Nâng xếp hạng chỉ số Công nghệ thông tin và sáng tạo trong mô hình của tổ chức lên 10 - 15 bậc; năm 2019 tăng 3 - 5 bậc (Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì).

- Nâng xếp hạng các chỉ số thuộc nhóm Sáng tạo trực tuyến lên 10 - 14 bậc; năm 2019 tăng 3 - 5 bậc (Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì).

Bộ Khoa học và Công nghệ được phân công làm đầu mối theo dõi bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo của WIPO và có trách nhiệm xây dựng tài liệu hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương để có cách hiểu đúng, thống nhất về bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần; tài liệu hướng dẫn phải được công khai trên Trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan.

Trước đó, thực hiện nhiệm vụ đầu mối theo dõi bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo của WIPO do Chính phủ phân công tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP (về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp  chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 và định hướng đến năm 2020), Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Sổ tay hướng dẫn chỉ số Đổi mới sáng tạo GII năm 2017 và năm 2018. Tài liệu đã được in ấn và phát hành đến các bộ, cơ quan, địa phương từ cuối năm 2017 và cuối năm 2018.

Thực hiện yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2019 và để tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, cơ quan, địa phương và những người quan tâm tìm hiểu về bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo GII, Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tải tài liệu này trên trang thông tin điện tử chính thức của Bộ. Tài liệu được chia thành 02 văn bản như sau:

i. Sổ tay hướng dẫn chỉ số Đổi mới sáng tạo GII – Phần 1 và Phần 2

Phần 1: Giới thiệu chung về Khung chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu và Chỉ số Đổi mới sáng tạo của Việt Nam

Phần 2: Hướng dẫn chi tiết từng chỉ số ĐMST

ii. Sổ tay hướng dẫn chỉ số Đổi mới sáng tạo GII – Phần 3

Phần 3: Phụ lục hướng dẫn truy cập dữ liệu và báo cáo liên quan

Báo cáo GII năm 2019 sẽ được tổ chức WIPO công bố vào quý 3/2019. Sau khi Báo cáo được công bố, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ thực hiện cập nhật, điều chỉnh Sổ tay hướng dẫn để phù hợp với các nội dung mới của Báo cáo.

Các chỉ số ĐMST rất rộng, bao trùm nhiều lĩnh vực khác nhau nên những thuật ngữ chuyên ngành có thể chưa được hoàn toàn chính xác, Bộ Khoa học và Công nghệ rất mong tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp quý báu của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học và độc giả quan tâm xin gửi về Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (số 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, thư điện tử visti@most.gov.vn) hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Phương Mai (điện thoại: +84 912 772 494) để tiếp tục tổng hợp, xử lý và hoàn thiện.

Tệp đính kèm:

Sổ tay hướng dẫn chỉ số Đổi mới sáng tạo GII - Phần 1 và Phần 2

Sổ tay hướng dẫn chỉ số Đổi mới sáng tạo GII - Phần 3