Điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” bắt đầu thực hiện từ năm 2021/2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo lùi thời hạn kết thúc tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” bắt đầu thực hiện từ năm 2021/2022 như sau:

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ là 17h00 ngày 04 tháng 09 năm 2021.

Các nội dung khác về thành phần hồ sơ, địa điểm nộp hồ sơ và các hướng dẫn vẫn giữ nguyên theo Thông báo tại: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/20335/thong-bao-cong-bo-danh-muc-va-tuyen-chon-to-chuc-chu-tri-thuc-hien-nhiem-vu-hang-nam--dinh-ky-thuoc-de-an-ho-tro-he-sinh-thai-khoi.aspx

Trân trọng!

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN