Thông tư tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

Ngày 17/11/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN. Thông tư bao gồm 13 Điều, được xây dựng trên cơ sở bám sát các quy định Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN.

Thông tư quy định và hướng dẫn một số nội dung chính cụ thể như sau: (i) Xác định kết quả KH&CN được công nhận thông qua hình thức Giải thưởng KH&CN; Kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, công nhận và kết quả KH&CN nhận chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; (ii) Cụ thể hóa điều kiện về tỷ lệ doanh thu đối với trường hợp doanh nghiệp đã thành lập lần đầu trên 05 năm; (iii) Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN đối với trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; (iv) Thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN; (v) Tiêu chí xác định dịch vụ mới có ứng dụng kết quả KH&CN trong lĩnh vực công nghệ thông tin để thụ hưởng chính sách ưu đãi miễn, giảm về thuế thu nhập doanh nghiệp; (vi) Trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp KH&CN.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2022. Thông tư được ban hành góp phần tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cũng như tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp công nghệ thông tin thụ hưởng các chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các sản phẩm KH&CN là các dịch vụ mới. Việc hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi về tín dụng, chính sách miễn tiền thuê đất...Ngoài ra, việc triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, kinh doanh giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn trên thị trường trong và ngoài nước.