Công khai NSNN năm 2021 của Cục Công tác phía Nam (đợt 4)

Nhằm cụ thể hóa quy định về công khai ngân sách nhà nước (NSNN) quy định tại Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN.

Trên cơ sở đó, Cục Công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 60/QĐ-CPN về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 đợt 4, có thể tải về tại đây.