Công khai ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 2) của Cục Công tác phía Nam. (2)

Thực hiện quy định về công khai ngân sách nhà nước (NSNN) quy định tại Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN.

Trên cơ sở đó, Cục Công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 15/QĐ-CPN ngày 02/03/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đợt 2, có thể tải về tại đây.