Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Ngày 21/03/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Bộ KH&CN (kèm theo Quyết định số 426/QĐ-BKHCN).

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của các đối tượng thi hành; kịp thời phổ biến, tuyên truyền Luật ban hành VBQPPL và một số VBQPPL (Luật KH&CN năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022; các luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội…); tuyên truyền, phổ biến các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; nghiên cứu đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc thù của Bộ KH&CN.

Quyết định số 426/QĐ-BKHCN