DỰ ÁN ENHANCE

Dự án ENHANCE (tên đầy đủ: strEngthening National researcH And iNnovation Capacities in viEtnam - Tăng cường năng lực nghiên cứu và đổi mới cấp quốc gia ở Việt Nam) được triển khai ở cấp độ vĩ mô, nhắm vào hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng (higher education institutions) tại Việt Nam.

Dự án đồng hành cùng các chương trình trọng điểm quốc gia lấy Research&Innovation (R&I) làm chủ đạo cho giai đoạn trung/dài hạn và có các hoạt động được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thực tế của Việt Nam. 

Mục tiêu chính của Dự án là nâng cao năng lực cho hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam thông qua việc tăng cường quản lý và thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu và đổi mới. 

Các mục tiêu cụ thể của Dự án là: 

  • Xây dựng nguồn nhân lực quản lý và thực hiện công tác nghiên cứu-đổi mới bằng chương trình đào tạo mục tiêu. 

  • Nâng cao năng lực cho các đơn vị và thúc đẩy mạng lưới liên kết toàn quốc bằng cách thiết lập ở Việt Nam một Mạng lưới các văn phòng nghiên cứu và đổi mới. 

Dự án này được điều phối chính bởi trường Đại học Alicante (Tây Ban Nha) và hai trường đại học khác ở châu Âu là Trường Đại học Glasgow Caledonian (Scotland) và Trường Đại học Công nghệ Slovak (Slovakia). 

Dự án kéo dài 3 năm (2016 - 2018), được tài trợ bởi Quỹ Erasmus + của Liên minh châu Âu. Các thành viên của dự án sẽ đảm nhiệm chính các gói công việc, hoạt động khác nhau, nhằm góp phần thúc đẩy và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và đổi mới trong chuyển giao công nghệ, chuyển giao kiến thức tại các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu của Việt Nam, góp phần xây dựng môi trường nghiên cứu tại Việt Nam phát triển.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. HCM đảm nhiệm chính phần hoạt động tạo ra mạng lưới gắn kết trong cộng đồng nghiên cứu khoa học và quảng bá hình ảnh của dự án ENHANCE đến với cộng đồng này. 

Tài liệu tập huấn Dự án ENHANCE