Tp. Hồ Chí Minh hỗ trợ tối đa 2 tỷ đồng cho một dự án khởi nghiệp

UBND Tp. Hồ Chí Minh vừa ban hành “Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” nhằm hỗ trợ các dự án khởi nghiệp có sử dụng nhân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của Thành phố, trong đó mỗi dự án khởi nghiệp được hỗ trợ mức kinh phí tối đa 2 tỷ đồng.

Các dự án chưa nhận được sự hỗ trợ khởi nghiệp từ ngân sách nhà nước tại thời điểm đăng ký sẽ được hỗ trợ không quá 2 tỷ đồng cho một dự án (trường hợp đặc biệt trên 2 tỷ đồng sẽ do UBND Tp. Hồ Chí Minh quyết định) với thời gian hỗ trợ tối đa 24 tháng. Dự án khởi nghiệp được hỗ trợ là những dự án có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu, công nghiệp hỗ trợ và 9 nhóm ngành dịch vụ được Tp. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển, hoặc các lĩnh vực khác có tiềm năng mang lại hiệu quả cao.

Theo đó, Thành phố sẽ hỗ trợ một phần kinh phí (hoặc cùng hỗ trợ với các nhà đầu tư theo tỉ lệ 1:1) cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp trả tiền công lao động trực tiếp và sử dụng các dịch vụ như đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác thông tin công nghệ, sáng chế; thanh toán, tài chính; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; nghiên cứu sản xuất thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ, thử nghiệm thị trường... Kinh phí được cấp cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp theo hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.

Các dự án khởi nghiệp được tuyển chọn thông qua các cuộc thi về đổi mới sáng tạo do Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh tổ chức, phối hợp tổ chức hoặc từ các dự án khởi nghiệp đăng ký trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Nguồn: Cục Công tác phía Nam.