Tây nguyên cần hướng đến nông nghiệp chất lượng cao, công nghệ sạch và có giá trị gia tăng cao.

Ngày 24/8/2018, Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN (CTPN) phối hợp với Văn phòng Chương trình KH&CN Quốc gia, Sở KH&CN Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp để phát triển và hội nhập”, Tham dự Hội thảo có Ông Lê minh Khánh, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Ông Nguyễn Phú Bình – Phó giám đốc Văn phòng Chương trình KH&CN Quốc gia, Đại diện lãnh đạo của 4 Sở KH&CN và Sở Nông nghiệp & PTNT tại các tỉnh Tây Nguyên, Đại diện các viện, trường, trung tâm, doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp (DN) tại các tỉnh Tây Nguyên.     

Phát biểu Hội thảo, Ông Lê Minh Khánh đã đặt vấn đề về tầm quan trọng của KH&CN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu mà doanh nghiệp làm trung tâm. Để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp và nền kinh tế, thì đòi hỏi phải tăng cường công tác phối hợp quản lý, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu,phát triển và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp. Đây là những vấn đề có tính chất then chốt, là vấn đề tạo môi trường để doanh nghiệp, sản xuất, và toàn xã hội phát triển. Hiện nay đã có nhiều chủ trương, chính sách về KH&CN đã được Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành như: Chương trình quốc gia về KH&CN, chương trình phát triển Sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình phát triển công nghệ cao, Nông nghiệp Công nghệ cao, Chương trình đổi mới Công nghệ Quốc gia đến năm 2020 đều hướng tới phục vụ mọi lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội, để phục vụ phát triển KT-XH. Phó Cục trưởng mong muốn các đại biểu đại diện cho các cơ quan quản lý, các địa phương, các viện trường, doanh nghiệp tham dự hội thảo, trao đổi, thảo luận, đề xuất, chia sẻ những khó khăn xuất phát từ nhu cầu bức thiết của xã hội. Trên cơ sở đó, Cục sẽ tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, để kiến nghị với Bộ KH&CN, các ngành, các cấp sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách trong phạm vi hoạt động, quản lý KH&CN nhằm đưa các chủ trương, đường lối của Đảng và Chính phủ thực sự đi vào cuộc sống.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự và hầu hết các ý kiến thảo luận về hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; triển khai các cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư cho hoạt động KH&CN, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp; Liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp để nâng cao việc đổi mới và chuyển giao công nghệ; áp dụng hệ thống quản lý, điều khiển theo xu thế của Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư như hệ thống quản lý, điều khiển tự động ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao qua mạng di động; đề xuất tổ chức nhiều buổi Hội thảo về lĩnh vực KH&CN tại các tỉnh Tây Nguyên để doanh nghiệp được nắm bắt thông tin nhiều hơn và cụ thể về nông nghiệp công nghệ cao;…

Nguồn: Cục Công tác phía Nam